de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen worden door een Europese privacywet: de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt de privacy door regels op te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in heel Europa.

Vijf vuistregels

Om persoonsgegevens te mogen verwerken kent de AVG een aantal uitgangspunten. Deze voorwaarden gelden voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Deze uitgangspunten zijn samengevat in vijf vuistregels:

 1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk en omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 2. Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen.
 3. Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt.
 4. Transparantie: Koos Rook Financiële Diensten legt aan betrokkenen op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 5. Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn.

Dit betekent concreet dat wij duidelijk moeten aangeven wat wij met uw gegevens doen, dit inzichtelijk maken en beschermen. Tevens moeten wij alle handelingen die met uw gegevens worden gedaan vastleggen.

Wat verandert er voor u

Met de komst van AVG verandert er voor u als relatie van ons kantoor een aantal zaken. Conform de AVG heeft u meer rechten als het gaat om gebruik van uw gegevens:

 • Dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Inzage. Het recht om persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken.
 • Rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken, te wijzigen.
 • Beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te verwerken.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Bezwaar. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie.