7 tips voor het terugdringen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan voor een werkgever flink in de papieren lopen. Zo kost een zieke werknemer gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris. Wat kun je doen om het ziekteverzuim terug te dringen?

Met het tegengaan van ziekteverzuim valt veel te winnen. Bij een zieke werknemer ben je namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor ziekteverzuimbegeleiding en de tijdelijke vervanging van de zieke werknemer.

Een ziekteverzuimverzekering kan dan uitkomst bieden. Toch is het mogelijk dat je te maken krijgt met extra kosten, wat zo’n verzekering vergoedt niet alle kosten. En daarnaast wil je natuurlijk dat je werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ziekteverzuim in je bedrijf te verlagen.

Tips tegen ziekteverzuim

1. Zorg voor goed ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed ziekteverzuimbeleid moet je onder andere werk maken van preventie. Dat doe je door samen met de preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Daarnaast maakt een verzuimprotocol onderdeel uit van een goed ziekteverzuimbeleid. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst. Verder kun je denken aan een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt je op dit gebied.

2. Let op de signalen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim lijkt soms te komen als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekteverzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress, is prikkelbaar, lijkt het overzicht kwijt te zijn, maakt geen uitgeslapen indruk of heeft moeite met concentreren. Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

3. Maak het onderwerp bespreekbaar

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekteverzuim ter sprake te brengen. Zo vinden werknemers het vaak fijn als je geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:

  • Zit je goed in je vel?
  • Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Wat kunnen we daaraan doen?
  • Heb jij het goed naar je zin op het werk?

4. Bied voldoende regelmogelijkheden

Meer regelmogelijkheden op het werk kunnen zorgen voor minder ziekteverzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bij werknemers die thuiswerken het ziekteverzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager ligt dan bij werknemers die dat niet doen. Daarnaast kun je medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

5. Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot dat een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeelsbestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen. Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen

6. Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Dat hoeft je er niet van te weerhouden om de handen ineen te slaan met andere partijen. Zo kun je samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden. Daarnaast kan je verzuimverzekeraar toegang bieden tot een (betaald) preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant dien jij als goed werkgever voldoende rekening te houden met een zieke werknemer. Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekteverzuim gaat. Je hebt immers een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met je werknemer kun je wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Advies over risico’s en verzekeringen

Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen je hier graag bij.